18.11.16. u 10:02

Energetska obnova višestambenih zgrada

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada'

Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (pdf, Narodne novine 78/14) donijela je Vlada Republike Hrvatske 24. lipnja 2014. godine.  Ciljevi ovog Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.

Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa,  sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, zbog čega je bila nužna prilagodba uvjeta sufinanciranja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 17.10.2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' koji će biti otvoren za prijave 90 dana. Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva dodijeljivati će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna, a projekti obnove će biti sufinancirani sa 60%, neovisno o lokaciji, uz ograničenje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%. 

Uvjeti za prijavu:

  • prijaviti se mogu isključivo cijele jedinstvene arhitektonske cjeline, pri čemu se pod jedinstvenom arhitektonskom cjelinom podrazumijeva konstruktivna, funkcionalna i oblikovna cjelina, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija;
  • zgrade ne smiju biti pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro;
  • projekti moraju rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd);
  • najmanje 66%  korisne površine zgrade mora se koristiti za stanovanje te ne smije biti više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;
  • zgrada mora biti energetskog razreda D, E, F, G u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C, D, E, F, G u primorskoj Hrvatskoj;
  • natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) mora biti suglasna s obavljanjem radova energetske obnove višestambene zgrade;
  • prijavitelj je dužan priložiti Izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat ne stariji od 13. studenoga 2012. godine te glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade ne stariji od 1. srpnja 2013. godine. Izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata te glavnog projekta energetske obnove  moguće je sufinancirati retroaktivno, ali isključivo ukoliko se radi o troškovima nastalima nakon 1. siječnja 2014. godine;
  • prijave se rangiraju po broju ostvarenih bodova, a kriteriji za bodovanje su, između ostalog, omjer doprinosa smanjenju potrošnje energije i zatraženog iznosa bespovratnih sredstava, broj stambenih jedinica, energetski razred, godina izgradnje zgrade, projektirana ušteda energije, smanjenje emisija CO2, itd;
  • dodatni bodovi daju se projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije te zamjenu energenta za grijanje.

Više informacija o natječaju i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.