19.04.10. u 20:41

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije i korištenja sirane Špin u Općini Tar-Vabriga

Dana 21. travnja 2010. godine započinje javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcije i korištenja sirane Špin u Općini Tar-Vabriga. Studija se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, Klasa: UP/I 351-03/10-02/18; Urbroj: 531-14-1-1-03-10-3 od 8. travnja 2010. godine.

Koordinator javne rasprave je, sukladno odredbe članka 26. stavak 2. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) te odredbom članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javni uvid provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega. 

Jedna cjelovita Studija i dva Sažetka su dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 21. travnja do 22. svibnja 2010. godine u Vijećnici Općine Tar-Vabriga -Torre-Abrega u Taru, Istarska 8, radnim danom od 7,30 – 14,30 sati te jedan Sažetak u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. 

Cjelovita Studija i Sažetak dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr i Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega – www.tar-vabriga.hr , a Sažetak na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr

Javno izlaganje održati će se 10. (ponedjeljak) svibnja 2010. godine s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru, Istarska 8. 

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka Agrolaguna d.d. iz Poreča i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 22. svibnjem 2010 na adresu:

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Jedinstveni upravni odjel,
52 465 Tar - Torre,
Istarska br. 8.
  

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi. 

Studija utjecaja na okoliš (PDF 15,7 MB)
Sažetak (PDF 1,1 MB)
Prilozi (PDF 9,5 MB)