31.03.10. u 15:19

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU ISTARSKE ŽUPANIJE, ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU LABIN NA RADNO MJESTO VIŠEG UPRAVNOG REFERENTA NA ODREĐENO VRIJEME 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na  oglas za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Labin na radno mjesto Višeg upravnog referenta za prostorno uređenje i gradnju objavljenog dana 26. ožujka 2010. na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:   

OPISI POSLOVA I ZADAĆA  RADNOG MJESTA VIŠEG UPRAVNOG REFERENTA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU: 

Vodi postupak izdavanja rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog projekta za građevine za koje nije potrebna kontrola glavnog projekta. Sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, izdavanja potvrde parcelacijskog elaborata i rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja , uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje građevine ako postupak vodi upravni savjetnik za prostorno uređenje i gradnju pravne struke, te obavlja druge poslove po nalogu čelnika tijela. 

PODACI O PLAĆI: 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Odlukom o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika u tijelima Istarske županije Klasa: 120-01/08-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-08-2 od 29. siječnja 2008. koeficijent složenosti poslova za radno mjesto višeg upravnog referenta za prostorno uređenje i gradnju iznosi 1,85. Prema zaključku Županijskog poglavarstva Klasa: 120-01/08-01/3, Urbroj: 2163/1-01/8-2 od 29. kolovoza 2008. godine osnovica za obračun plaće iznosi 3.930,00 kuna bruto, a plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.  

TESTIRANJE KANDIDATA: 

  • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se  službenik/ca prima - pismeni test
  • Intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG UPRAVNOG REFERENTA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU 

  1. Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 7/09)
  2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09) 

NAČIN TESTIRANJA: 

Po dolasku na  testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (10 pitanja - 10 bodova).

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Smatra se da su kandidati  zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 10.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju). Povjerenstvo putem razgovora s kandidatima utvrđuje interes i motivaciju kandidata za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i pismeno testiranje ( max. 10 bodova)

Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 20.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Pročelnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijamu u službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas koji su pristupili provjeri znanja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o prijamu u službu.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.  

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu županu Istarske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.  

Istarska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
 

KLASA: 112-02/10-01/02
URBROJ: 2163/1-18-1-10-05
Pula, 26. ožujka 2010.