02.10.09. u 17:38

Akti župana - 29.09.2009. godine

  1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije za javnu raspravu,
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije,
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije,
  4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava Rovinj i utvrđivanje elemenata natječaja,
  5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova nabave sadnica rajčice za Udrugu Pomidor - Umag 2009. godine,
  6. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade Plana unapređenja i zaštite zraka,
  7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju organizacije 3. Internacionalnog sajma pršuta Tinjan, 23.-25.10.2009. - ISAP Tinjan 2009.,
  8. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u kolovozu 2009. godine,

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.8814 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.975 i k.č.br.zgr. 977 u  vlasništvu Šuran Petra iz Rovinja, Calandra bb,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 330 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.1102 u  suvlasništvu Subotić Jagode iz Rovinja,Iza kasarne 3 i Subotić Zorana  iz Rovinja,
Iza kasarne 3
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 8033 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.1290 u  vlasništvu t.d. Sigurna luka d.o.o. iz Rovinja, D. Segalla 8,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.1068 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.926 u  vlasništvu Ivetić Vladimira iz Samobora, Mala Rakovica,Vidikovac 7
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.578 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.1721 u  vlasništvu Doblanović Josipe iz Rovinja, J. Mornarice 24
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1298 k.o.Gračišće, zgr.k.č.br.103/2, u suvlasništvu Franković Edi pok. Antona iz Gračišća , Češići 138 b (¼ dijela) , Maurović Ane pok. Antona r. Franković iz Pule, Busolerska 24 (¼ dijela), Ritossa Maria pok. Antona r. Franković iz Australije, 24 Clyde St. Highett 3190. Vic (¼ dijela), i Galant Mile pok. Antona r. Franković iz Krculi , Galanti bb (¼ dijela)