08.12.17. u 14:55

Akti župana - studeni 2017.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničke domove Istarske županije za 2017. godinu,
 2. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2017. godini za domove za starije osobe,
 3. Odluka o pristupanju prodaji nekretnine k.č. br. 503 k.o. Novigrad (tzv. „Gradska loža“),
 4. Zaključak o određivanju ovlaštenih predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne nabave iz Istarske županije, za postupak javne nabave za  nabavu opreme za novu ljekarnu u izgradnji na području Grada Vodnjana koji će provesti Istarske ljekarne
 5. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,
 6. Rješenje o imenovanju imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj,
 7. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o uslugama proširenja i integracije poslovnih sustava funkcionalnostima eUprave,
 8. Zaključak o prihvaćanju Anexa Ugovora o dodjeli namjenskih sredstava Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS u  2017. godini
 9. Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2017./18.
 10. Program rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2018. godinu,
 11. Prijedlog Zaključka o prijedlogu razrješenja i imenovanja predstavnica Istarske županije za članice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Poreč,
 12. Prijedlog Odluke o ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave,
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 14. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije –
 15. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2018. godinu,
 16. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Golub“ Kanfanar za čišćenje i sanaciju lokvi,
 17. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Društvu gljivara Labinštine - „Martinčica“ za studijsko putovanje i edukaciju članova udruge – posjeta Muzeju gljiva u Zagrebu,
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za pružanje usluge pravne podrške prilikom pripreme i realizacije projekta Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka,
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Optimalizacije izvedbenog strojarskog projekta Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka,
 20. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga snimanja, produkcije i izrade video materijala za potrebe projekta DA-SPACE,
 21. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin,
 22. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Talijanske srednje škole – Scuola media superiore „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie,
 23. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Talijanske srednje škole – Scuola media superiore „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave – Nadogradnja informacijskog sustava programa javnih potreba za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva,
 25. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele Nagrade BOOKtiga,
 26. Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. i Nacrta Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine na javnu raspravu
 27. Zaključak o davanju suglasnosti na zahvate koji će biti predviđeni projektom „Razvoj znanstveno – istraživačke infrastrukture Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli“
 28. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora za nabavu javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka,
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalnih usluga - GIS pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru Istarske županije,
 30. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu 250 vrećica za magnezij s apliciranim logotipima u sklopu projekta LIKE – Living on the Karst Edge, financiranog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
 31. Zaključak o Isplati prigodne godišnje nagrade (božićnice) službenicima i namještenicima Istarske županije u 2017. godini
 32. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 1496,   zgrada i kč.br. 1497, zgrada, obje upisane u zk.ul. 3172, k.o. Novigrad, u vlasništvu Kerria d.o.o. u stečaju, Poreč, Vukovarska 19
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave – Izmjene i dorade sustava poreznih evidencija (mjere naplate – Ovrhe)
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku jednostavne nabave – Računalne usluge usklađivanja matičnih podataka u poreznim evidencijama sa službenim i ostalim registrima
 35. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge izrade komunikacijske strategije i provedbe medijske kampanje projekta LIKE – Living on the Katst Edge, u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.,
 36. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2018. i 2019. godinu,
 37. Druge izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017. godine