11.07.17. u 09:41

Akti župana - lipanj 2017.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Recenzije detaljne projektne dokumentacije Sustava za javno navodnjavanje Červar Porat – Bašarinka,
 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti poštanskih usluga,
 3. Rješenje o  imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula,
 4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju/sufinanciranju projekata iz područja kulture,
 5. Odluka o prenošenju dijela ovlasti Župana Istarske županije,
 6. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu
 7. Zaključak o isplati naknade stalnom i proširenom sastavu Županijskog izbornog povjerenstva, te stručnim suradnicima Županijskog izbornog povjerenstva,
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge izrade studije valorizacije kulturne baštine,
 9. Odluka o odabiru projekata za dodjelu potpora po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini,
 10. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave - Javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu,
 11. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu,
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Tablet računala za vijećnike,
 13. Zaključak o izmjeni Zaključka o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne nabave iz Istarske županije, za postupak javne nabave za izvođenje radova na gradnji nove ljekarne na području Grada Vodnjana koji će provesti „Istarske ljekarne“,
 14. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu,
 15. Odluka o osnivanju Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u sustavu zdravstva Istarske županije,
 16. Zaključak o odabiru projekata Istarske županije za kandidiranje na natječaj u okviru INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020., 1. poziv na dostavu prijedloga,
 17. Zaključak o odobravanju novčane naknade nezaposlenim slijepim osobama u 2017. godini,
 18. Zaključak o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade osobama s intelektualnim teškoćama u 2017. godini,
 19. Zaključak o isplati naknade stalnom i proširenom sastavu Županijskog izbornog povjerenstva, te stručnim suradnicima Županijskog  izbornog povjerenstva,
 20. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu k.č.br. 1496, zgrada i k.č.br. 1497, zgrada, upisanu u zk.ul.br. 3172 k.o. Novigrad, u vlasništvu Kerria d.o.o. u stečaju, Poreč, Vukovarska 19
 21. Odluka o razrješenju predstavnika Istarske županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija,
 22. Odluka o imenovanju predstavnika Istarske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,
 23. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Zračna luka Pula d.o.o. sa sjedištem u Ližnjanu,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – Održavanje postojećih licenci za Microsoft Dynamics AX,
 25. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge popravka kompresora na dizalici topline,
 26. Odluka o osnivanju povjerenstva za izmjenu oznaka imovine,
 27. Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Istarskoj županiji,
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe – GRUPA 1.,
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe – GRUPA 2.,
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe – GRUPA 3.