12.11.18. u 09:16

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijem u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto administrativni/a tajnik/ica, Odsjek Poreč

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na oglas za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto administrativni/a tajnik/ica, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč,  1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom

objavljen dana 25.10.2018.g. na  web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije.

OPIS POSLOVA

Osnovni podaci o radnom mjestu administrativnog/e tajnika/ce:

Kategorija: III.
Potkategorija radnog mjesta: referent
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 11

Opis poslova radnog mjesta:

  • obavlja administrativne poslove za potrebe voditelja i djelatnika Odsjeka
  • obavlja poslove prijema i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja, upisivanje u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja, te njihova čuvanja u pismohrani
  • zaprima telefonske i telefax poruke i elektronsku poštu, obavlja poslove prijepisa, umnožavanja i fotokopiranja, vodi evidenciju o prisutnosti na radu službenika i druge propisane evidencije
  • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka ili nadređenog službenika

PODACI O PLAĆI:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/10, 8/14 i 11/15) utvrđen je koeficijent složenosti poslova administrativnog tajnika 1,70, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014.g. utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kn.

TESTIRANJE KANDIDATA:

Testiranje kandidata sastoji se od:

  • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
  • intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a istima će se poziv uputiti pisanim putem.

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja.

Svaki dio pismenog testa sastoji se od pet pitanja, svako pitanje boduje se sa dva boda. Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 30.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati/kinje koji su ostvarili potreban broj bodova na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).
Povjerenstvo za provedbu natječaja putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje (ukupno 10 pitanja – ukupno 20 bodova).

Nakon provedenog intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 50.
Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja v.d.pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata, koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje – provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč.tekst, 137/15 i 123/17- poglavlje III. – Samoupravni djelokrug općine, grada i županije; poglavlje V. – Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; poglavlje VI. – Upravni odjeli i službe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i poglavlje IX. – Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine 115/16)
  3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno pisanim putem.

Istarska županija

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-03/18-01/1
Urbroj: 2163/1-18-09/1-18-6
Pula, 12.11.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja