02.08.18. u 13:41

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

 • na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom
 • na radno mjesto referent/ica za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom

objavljen dana 12.07.2018.g. u „Narodnim Novinama“,  web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije.

OPIS POSLOVA

Osnovni podaci o radnom mjestu više/g stručnog suradnika/ce za prostorno uređenje i gradnju:

Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: viši stručni suradnik
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 6

Opis poslova radnog mjesta viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju:

 • vodi složene upravne i druge predmete iz područja prostornog uređenja i gradnje
 • vodi i rješava manje složena pitanja iz nadležnosti Odsjeka
 • sudjeluje u stručnoj komunikaciji sa strankama i drugim subjektima u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
 • prati stručnu literaturu, propise i pohađa edukacije iz područja prostornog uređenja i gradnje
 • savjetuje i daje upute strankama i projektantima u svezi provedbe dokumenata prostornog uređenja
 • izrađuje izvješća o radu i druge propisane izvještaje, odgovara za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka
 • sudjeluje u obradi predstavke i pritužbe građana i drugih subjekata
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka ili nadređenog službenika

Osnovni podaci o radnom mjestu referent/ica za prostorno uređenje i gradnju:

Kategorija: III.
Potkategorija radnog mjesta: referent
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 11
Opis poslova radnog mjesta referent/ica za prostorno uređenje i gradnju:

 • sudjeluje u vođenju postupaka za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje u manje složenim predmetima
 • priprema i izrađuje uvjerenja i potvrde o podacima iz dokumenata prostornog uređenja
 • izdaje preslike i prijepise akata iz spisa predmeta, omogućava uvid i razgledavanje spisa, utvrđuje pravomoćnost rješenja
 • prima i informira stranke o podacima iz prostorno planske dokumentacije i mogućnostima ostvarivanja prava – izdavanja akta prostornog uređenja i gradnje te ih upućuje u postupak ishođenja dozvola, rješenja, akata i uvjerenja
 • brine o dokumentaciji prostora (prostorni i urbanistički planovi i druga dokumentacija) te priprema i daje informacije o važećoj dokumentaciji prostora za određeno područje
 • prati stručnu literaturu, propise i pohađa edukacije iz područja prostornog uređenja i gradnje
 • izrađuje evidenciju propisa vezano za prostorne planove i stručnu literaturu
 • izrađuje izvještaje o radu i druge propisane izvještaje, odgovara za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka ili nadređenog službenika

PODACI O PLAĆI:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/10, 8/14 i 11/15) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika 2,80 te koeficijent složenosti poslova referenta 1,70, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014.g. utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kn.

TESTIRANJE KANDIDATA:

Testiranje kandidata sastoji se od:

 • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
 • intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a istima će se poziv uputiti pisanim putem.

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja.

TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU (ukupno 20 pitanja  - ukupno 40 bodova). Svaki dio pismenog testa sastoji se od pet pitanja, svako pitanje boduje se sa dva boda. Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 40.

TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO REFERENT/ICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU (ukupno 15 pitanja – ukupno 30 bodova). Svaki dio pismenog testa sastoji se od pet pitanja, svako pitanje boduje se sa dva boda. Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 30.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati/kinje koji su ostvarili potreban broj bodova na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).
Povjerenstvo za provedbu natječaja putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje (ukupno 10 pitanja – ukupno 20 bodova).

Nakon provedenog intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 60 kod testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za prostorno uređenje i gradnju te 50 kod testiranja za radno mjesto referenta/ice za prostorno uređenje i gradnju.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja v.d.pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata, koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje – provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta VIŠE/G STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 – 20/17)
 3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 – 65/17)
 4. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 – 65/17)

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje – provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta REFERENTA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) kako slijedi: Prvi dio - Temeljne odredbe: Opće odredbe (čl.1. – čl.14.), II. Nadležnost (čl. 15.- čl. 22.),  Drugi dio - Pokretanje i vođenje upravnog postupka (čl. 40. – čl. 47.), Rokovi (članci 79.- čl. 82.)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 – 20/17) kako slijedi: čl. 131. – čl. 135.
 3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 – 65/17) kako slijedi: čl. 160. – čl. 162.
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09) kako slijedi: I. Opće odredbe (čl. 1. – čl. 7.), II. Primitak, otvaranje i pregled pošiljki (čl. 18. i čl. 19.), III. Upisivanje pismena (čl. 20. – čl. 37.), V. Administrativno – tehnička obrada akta (čl. 45. – čl. 60) i IX. Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje (čl. 67. – čl. 69.)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno pisanim putem.

Istarska županija

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-02/18-01/4
Urbroj: 2163/1-18-09/1-18-30
Pula, 02.08.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja