29.08.17. u 07:58

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u UO za međunarodnu suradnju i Europske poslove Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE
PROJEKATE U UPRAVNOM ODJELU ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I
EUROPSKE POSLOVE ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 84 od 2017. godine, na radno mjesto:

- Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte
1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno s punim radnim vremenom

OPIS POSLOVA:

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 6

Opis poslova radnog mjesta:

  • obavlja poslove pripreme projekta za kandidiranje na EU i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada,
  • obavlja poslove implementacije projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i Istarske županije,
  • organizira edukacije, radionice, treninge i druge načine osposobljavanja djelatnika u tijelima Istarske županije i djelatnika u jedinicama lokalne samouprave, građana, posebno poduzetnika, mladih i kulturnih djelatnika za suradnju s institucijama Europske unije, pripremu projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne izvore, razmjenu iskustava između poduzetnika s područja Europske unije i Istarske županije te jačanje njihovih poslovnih veza,
  • obavlja druge poslove po nalogu Pročelnice.

PODACI O PLAĆI:

Plaću višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/10, 8/14 i 11/15) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31. ožujka 2014. godine utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kuna i koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA:

Testiranje kandidata/kandidatkinja sastoji se od:

  • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
  • usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a istima će se poziv uputiti pisanim putem.

Pravni izvori za pripremu provjere znanja (testiranja) kandidata objavljenih u natječaju:

  1. Ustav Republike Hrvatske, („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12,19/13 – pročišćeni tekst i 137/15)),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11),
  4. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na sljedećim mrežnim stranicama: http://www.strukturnifondovi.hr/smjernice-za-upravljanje-projektnim-ciklusom

Pravila testiranja kandidata:

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (20 pitanja - 20 bodova). Svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od 5 pitanja. Svako pitanje boduje se s jednim bodom.
Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo za provedbu natječaja putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje (10 pitanja – 10 bodova).

Nakon provedenog intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj za zapošljavanje.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno pisanim putem.

Klasa: 112-02/17-01/01
Urbroj: 2163/1-23/1-17-2
Pula, 28. kolovoza 2017.

Istarska županija
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove
Povjerenstvo za provedbu natječaja