31.10.16. u 08:55

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za zapošljavanje višeg stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UPRAVNOM ODJELU ZA
MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
ISTARSKE ŽUPANIJE


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UPRAVNOM ODJELU ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Viši stručni suradnik/ca za međunarodne projekte
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice s rodiljnog dopusta s punim radnim vremenom

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 6

Opis poslova radnog mjesta:

  • obavlja poslove pripreme projekta za kandidiranje na EU i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada,
  • obavlja poslove implementacije projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i Istarske županije,
  • organizira edukacije, radionice, treninge i druge načine osposobljavanja djelatnika u tijelima Istarske županije i djelatnika u jedinicama lokalne samouprave, građana, posebno poduzetnika, mladih i kulturnih djelatnika za suradnju s institucijama Europske unije, za pripremu projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne izvore, za razmjenu iskustava između poduzetnika s područja Europske unije i Istarske županije, te jačanje njihovih poslovnih veza,
  • obavlja druge poslove po nalogu Pročelnice.

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg stručnog suradnika/ce za međunarodne projekte čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/10 i 8/14) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31. ožujka 2014. godine utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kuna i koja se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje kandidata/kandidatkinja sastoji se od:

  • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
  • usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a istima će se poziv uputiti pisanim putem.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA) KANDIDATA OBJAVLJENIH U OGLASU:

  1. Ustav Republike Hrvatske, („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11),
  4. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na sljedećim mrežnim stranicama: http://www.strukturnifondovi.hr/smjernice-za-upravljanje-projektnim-ciklusom

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (20 pitanja - 20 bodova). Svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od 5 pitanja. Svako pitanje boduje se s jednim bodom.
Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju).

Povjerenstvo za provedbu oglasa putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske poslove Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje (10 pitanja – 10 bodova).

Nakon provedenog intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 30.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas za zapošljavanje.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Klasa: 112-03/16-01/01
Urbroj: 2163/1-23/5-16-2
Pula, 31. listopada 2016.

Istarska županija
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove
Povjerenstvo za provedbu oglasa