25.03.16. u 10:46

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je u ponedjeljak,  21. ožujka 2016. godine  u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, u sklopu javne rasprave održano javno izlaganje o studiji utjecaja na okoliš za zahvat:  Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag.  Izlaganju  su  prisustvovali predstavnici investitora, trgovačkog društva „6. maj odvodnja“ d.o.o. iz Umaga  i predstavnici izrađivača Studije, WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, koji su prisutnima  prikazali  tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.
Javno izlaganje su koordinirali predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Umaga i Istarske županije, Upravnog odjela za održivi razvoj.
Javna rasprava  za predmetni zahvat traje  do 31. Ožujka 2016. Godine pa se ponovno apelira na javnost i zainteresiranu javnost da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja dostave do navedenog roka na adresu:  Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29 ili iste upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju za javnu raspravu  u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi br. 6 u Umagu svakog radnog dana od 7,30  do 15,30 sati ili u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
Pored cjelovite dokumentacije, koja je dostupna na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr  i Grada Umaga – www.umag.hr  prilažemo i prezentaciju sa javnog izlaganja.