23.03.16. u 15:50

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

 • na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Rovinj,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom
 • na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom,

objavljeni u „Narodnim Novinama“ broj 19/2016. od 02.03.2016.g.

OPIS POSLOVA

Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: II.
Potkategorija radnog mjesta: viši stručni suradnik
Razina potkategorije: -
Klasifikacijski rang: 6

Opis poslova radnog mjesta:

 • vodi manje složene upravne i druge predmete iz područja prostornog uređenja i gradnje
 • vodi i rješava manje složena pitanja iz nadležnosti Odsjeka
 • sudjeluje u stručnoj komunikaciji sa strankama i drugim subjektima u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
 • prati stručnu literaturu, propise i pohađa edukacije iz područja prostornog uređenja i gradnje
 • savjetuje i daje upute strankama i projektantima u svezi provedbe dokumenata prostornog uređenja
 • izrađuje izvješća o radu i druge propisane izvještaje, odgovara za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka
 • sudjeluje u obradi predstavke i pritužbe građana i drugih subjekata
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka ili nadređenog službenika

PODACI O PLAĆI:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/10, 8/14) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika 2,80, dok je člankom 2. Aneksa br. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije od 31.03.2014.g. utvrđena bruto osnovica za obračun plaće službenika i namještenika koja iznosi 3.500,00 kn.

TESTIRANJE KANDIDATA:
Testiranje kandidata sastoji se od :

 • provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima – pismeni test
 • intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a istima će se poziv uputiti pisanim putem.

Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/kandidatkinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (ukupno 25 pitanja  - ukupno 50 bodova). Svaki dio pismenog testa sastoji se od pet pitanja, svako pitanje boduje se sa dva boda. Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 50.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Kandidati/kinje koji su ostvarili potreban broj bodova na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo za provedbu natječaja putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje (ukupno 5 pitanja – ukupno 10 bodova).

Nakon provedenog intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 60.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata, koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE – PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA, a objavljeni su u natječaju:

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 86/08 i 61/11)
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
 5. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
 6. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
 7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u obavijesti i uputama kandidatima odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Istarska županija
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
Klasa: 112-02/16-01/02
Urbroj: : 2163/1-18-09/5-16-29
Pula, 22.03.2016.
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja