16.03.16. u 12:41

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša u UO za održivi razvoj Istarske županije

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIK/CE ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA U UPRAVNOM ODJELU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam
višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša u Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, objavljenog u Narodnim novinama, na web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula te na mrežnim stranicama Istarske županije

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

 • prati i proučava praktična i teoretska dostignuća te zakonsku regulativu u oblasti zaštite prirode i okoliša te ih primjenjuje u svom radu,
 • stručno obrađuje složena pitanja i probleme u domeni zaštite prirode i okoliša koji zahtijevaju samostalnost u radu,
 • prikuplja, unosi i obrađuje podatke o onečišćenju elemenata okoliša prema metodološkim i drugim uputama te vodi razne očevidnike za potrebe praćenja stanja okoliša (ROO),
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i Pročelnika upravnog odjela. 

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu prirode i okoliša čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/2010 i 8/14) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom 2,80 s time da se osnovica za obračun plaće u visini 3.500,00 kn uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
 • Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10-pročišćeni tekst i 5/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15)
 • Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13)

NAČIN TESTIRANJA:

Pristupanje testiranju

 • Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Pismeno testiranje

 • Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (10 pitanja - 10 bodova);
 • Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti;
 • Pismena provjera traje najduže 60 minuta;
 • Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 5 bodova;
 • Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 10.

Intervju

 • Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju).
 • Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Istarskoj županiji,
 • Maksimalno ostvariv broj bodova na intervjuu je 10.

Nakon izvršenog razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova na testiranju je 20.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na objavljeni oglas.

Istarska županija
Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša  

       PROČELNIK
      Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Klasa: 112-02/16-01/01
Urbroj: 2163/1-08/1-16-06
Pula, 10. ožujka 2016.