23.04.15. u 13:39

Poništenje Javnog natječaja za imenovanje voditelja/ce Službe za unutarnju reviziju Istarske županije

Na temelju čl. 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), Župan Istarske županije dana 8. travnja 2015. godine donosi slijedeću odluku o

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za imenovanje voditelja/ce Službe za unutarnju reviziju Istarske županije

  1. Poništava se javni natječaj za imenovanje voditelja/ce Službe za unutarnju reviziju Istarske županije - 1 izvršitelja/ce na neodređeno vrijeme  Klasa: 112-02/15-01/01, Urbroj 2163/1-01/02-15-2 od 25. 03. 2015.,  koji je objavljenu Narodnim novinama br. 35 od 27.03. 2015.
  2. Ova odluka o poništenju javnog natječaja objaviti će se u Narodnim novinama i dostaviti svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
  3. Protiv ove odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Klasa: 112-02/15-01/04
Urbroj: 2163/1-01/02-15-4
Pazin, 8. 04. 2015.

       Istarska županija
             Župan
       Mr.sc. Valter Flego