27.03.14. u 08:33

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za zapošljavanje višeg stručnog suradnika za međunarodne projekate u Istarskoj županiji

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA MEĐUNARODNE PROJEKATE U UPRAVNOM ODJELU ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
I EUROPSKE POSLOVE ISTARSKE ŽUPANIJE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA MEĐUNARODNE PROJEKATE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Viši stručni suradnik/ ca za međunarodne projekte

Opis poslova:  

  • obavlja poslove pripreme projekta za kandidiranje na EU i druge međunarodne fondove, fondove financijskih institucija i stranih vlada,
  • obavlja poslove implementacije projekata i programa prema sklopljenim ugovorima između međunarodnog ili nacionalnog donatora i Istarske županije,
  • organizira edukacije, radionice, treninge i druge načine osposobljavanja djelatnika u tijelima Istarske županije i djelatnika u jedinicama lokalne samouprave, građana, posebno poduzetnika, mladih i kulturnih djelatnika za suradnju s institucijama Europske unije, za pripremu projekata za kandidiranje na fondove Europske unije i druge međunarodne izvore, za razmjenu iskustava između poduzetnika s područja Europske unije i Istarske županije, te jačanje njihovih poslovnih veza,
  • obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika.

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg stručnog suradnika/ ice za međunarodne projekte čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/10) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika koeficijentom  2,80, dok je člankom 7. iste Odluke propisan način utvrđivanja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije.

 TESTIRANJE KANDIDATA

  • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
  • Usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/ CA PRIMA:

  1. Ustav RH (pročišćeni tekst), („Narodne novine“, broj 85/10),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst), ("Narodne novine", broj 19/13),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11),
  4. Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije - www.mrrfeu hr.

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na  testiranje od kandidata/ kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/ kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/ kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (20 pitanja - 20 bodova). Svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od 5 pitanja.
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/ kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju 

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Kandidati/ kinje koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju). Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i europske integracije Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije izvješće o provedenom postupku, kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas za zapošljavanje.

Klasa: 112-03/14-01/01
Urbroj: 2163/1-23/5-14-3
Pula – Pola, 27. ožujka 2014.

Istarska županija