29.05.13. u 13:09

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu) Istarske županije

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
prijavljenim na javni natječaj za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu) Istarske županije,  Odsjek za javnu nabavu, na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za javnu nabavu  -  vježbenik/ca,  1 izvršitelj/ca, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, objavljen u "Narodnim novinama" br. 52/2013 od 03. 05. 2013.g.


OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija II
Podkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Razina potkategorije
Klasifikacijski rang: 6

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja stručne analitičke poslove istraživanja tržišta,
 • obavlja analitičke poslove prikupljanja podataka (tehničke specifikacije) i sudjeluje u pripremi izrade dokumentacije za nadmetanje,
 • sudjeluje u postupcima javne nabave za Istarsku županiju i korisnike proračuna,
 • vodi i ažurira baze podataka iz oblasti javne nabave,
 • prati izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma;
 • izrađuje i prati izradu registra ugovora o javnoj nabavi te okvirnih sporazuma
 • obavlja druge poslove po nalogu pročelnice.

PODACI O PLAĆI

Plaću višeg stručnog suradnik/ce za javnu nabavu  čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Člankom 8. Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 10/10) utvrđen je koeficijent složenosti poslova višeg stručnog suradnika 2,80  dok je člankom 7. iste Odluke propisan način utvrđivanja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije koja iznosi 3.930,00 kn bruto. Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85%  plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KINJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja obuhvaća:

 • provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ ca prima - pismeni test
 • intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje  koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu te koji   ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a istima će se poziv uputiti pisanim putem.

Po dolasku na testiranje od kandidata/ kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/ kinje koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata/ kinja, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja (ukupno 20 pitanja - ukupno 40 bodova). Svaki dio pismenog testa sastoji se od 5 pitanja, svako pitanje boduje se sa 2 boda. Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 40.

Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima/ kinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju. 

Kandidati/ kinje koji su ostvarili potreban broj bodova na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo za provedbu natječaja putem intervjua s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje
( ukupno 5 pitanja - ukupno 10 bodova).

Nakon provedenog intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 50.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije izvješće o provedenom postupku i rang - listu kandidata, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

VRIJEME OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KINJA

Pismeni test i intervju sa kandidatima/kinjama  koji budu pozvani na testiranje održat će se dana   05. 06. 2013.g. (srijeda) u  09.00. sati,  u sjedištu Istarske županije, 52100 Pula, Flanatička 29., I kat, velika dvorana.


PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/ CA PRIMA:

 1. Ustav RH („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00,  124/00- pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst,   55/01, 76/10 I 85/10)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)
 4. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11)

   

       Povjerenstvo za provedbu natječaja:

       1. Vesna Pavletić - predsjednica
       2. Mirsada Budija - članica
       3. Gracijela Milotić - članica