28.05.13. u 13:34

I. uzorkovanje sanitarne kakvoće mora na plažama u 2013. godini

More na plažama u Istri je izvrsne kvalitete.

Uskoro započinje sezona kupanja, pa se krenulo se s ispitivanjem kvalitete mora na plažama u Istarskoj županiji. Program je izrađen na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08) koja je usklađena sa Direktivom o upravljanju kakvoćom voda za kupanje (2006/7/EZ). Uredbom se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije. Financijska sredstva za provedbu programa osigurana su u proračunu Istarske županije, proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave kao i od turističkih tvrtki odnosno turističkih zajednica koje djeluju na području županije.
 
Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje.

Pojedinačna ocjena određuje se nakon svakog ispitivanja tijekom sezone kupanja dok se  godišnja ocjena određuje po završetku sezone kupanja na temelju skupa podataka o kvaliteti mora. Konačna ocjena određuje se po završetku posljednje sezone kupanja i tri prethodne sezone kupanja, na temelju skupa podataka od najmanje 28 uzoraka za svaku točku ispitivanja. Tako se prva konačna ocjena mora na plažama u Istarskoj županiji donijela po završetku sezone kupanja u 2012. godini.

Sukladno odredbama Uredbe, Županijska skupština je na sjednici, održanoj 18. ožujka  2013. godine, usvojila Odluku o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2013. godini prema kojoj će se kakvoća mora pratiti na 202 mjerne točke što znači na razini prošle godine.

U skladu s Uredbom, pojedinačne, godišnje i konačne ocjene objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.izor.hr/kakvoca/).

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Broj izraslih kolonija crijevnih enterokoka u 100 ml morske vode za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 60, za dobro od 61 do 100 i za zadovoljavajuću kakvoću od 101 do 200. a broj izraslih kolonija E coli za more izvrsne kakvoće mora biti manji od 100, dobro od 101 do 200 i zadovoljavajuće od 201 do 300.

Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je prvo uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u razdoblju od 18. do 22. svibnja. Ukupno je uzorkovano more na 203 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježi se i temperatura mora koja se u razdoblju uzorkovanja kretala od 17,2 ºC do 19,8 ºC.
 
Temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 203 mjernih mjesta zabilježeno je more izvrsne kvalitete.