13.07.12. u 15:10

Obavijest i upute kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za zapošljavanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE OBJAVLJENOG U "NARODNIM NOVINAMA" br. ______________________


OPISI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA

Pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo 

 Opis poslova:

 • organizira rad Upravnog odjela, rukovodi i upravlja i koordinira radom Upravnog odjela,
 • odgovara za zakonitost, pravovremen i djelotvoran rad Upravnog odjela u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti,
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada i izvješća o radu Upravnog odjela te odgovara za pripremu i realizaciju ciljeva i zadataka iz prošlogodišnjeg programa rada,
 • osigurava uvjete za izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela,
 • raspoređuje poslove iz nadležnosti upravnog odjela na pojedine službenike i namještenike,
 • daje službenicima naloge, a po potrebi i naputke za rad,
 • vrši ocjenjivanje službenika u skladu sa posebnim zakonom i kriterijima propisanim općim aktom županije,
 • brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika,
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika u prvom stupnju,
 • rješava o upravnim stvarima u u slučajevima propisanim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona,
 • odgovara za namjenski utrošak financijskih sredstava iz razdjela Upravnog odjela,
 • poduzima mjere za unapređenje rada Upravnog odjela,
 • koordinira poslove iz Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima Istarske županije,
 • potpisuje akte iz djelokruga Upravnog odjela, a supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Upravnog odjela kojeg potpisuje Župan ili po njemu ovlaštena osoba,
 • surađuje s nadležnim ministarstvima , državnim uredima i drugim institucijama i tvrtkama u okviru djelokruga Upravnog odjela,
 • prati stanje u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela, te proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga upravnog odjela,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Župana i Županijske skupštine.

PODACI O PLAĆI  

Plaću pročelnika upravnog odjela čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovice. Odlukom o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije Klasa: 120-01/10-01/09, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 2. kolovoza 2010. godine utvrđen je koeficijent složenosti poslova pročelnika upravnog odjela koeficijentom  4., s time da se osnovica za obračun plaće uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Prema zaključku Županijskog poglavarstva Klasa: 120-01/08-01/40, Urbroj: 2163/1-01/8-2 od 29. kolovoza 2008. godine osnovica iznosi 3. 930,00 kuna bruto.

TESTIRANJE KANDIDATA

 • Provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima - pismeni test
 • Intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA NA KOJE SE SLUŽBENIK/CA PRIMA:

 1. Ustav RH (pročišćeni tekst)  (56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00- pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst i  55/01)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08),
 4. Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 112/11 i 152/11).
 5. Zakon o rudarstvu ("Narodne novine", broj 75/09 i 49/11),
 6. Zakon o tržištu plina ("Narodne novine", broj 40/07, 152/08, 83/09, 91/11 i 114/11)

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na  testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja putem pismenog testiranja ( 20 pitanja - 20 bodova).
Na pisanoj provjeri nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Smatra se da su kandidati  zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 10 bodova.

Maksimalno ostvariv broj bodova na testiranju je 20.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju). Nakon izvršenog razgovora - intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 40.

Povjerenstvo za razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad u Istarskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na način kao i testiranje.

Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Županu Istarske županije izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Svi kandidata prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Istarska županija

Klasa: 112-02/12-01/08
Urbroj: 2163/1-01/02-12-