12.06.12. u 15:09

Upravni odjel za održivi razvoj objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i Zaključka Župana Istarske županije Klasa:350-01/12-01/01 Urbroj: 2163/1-01/8-12-2 od 04. lipnja 2012. godine, Upravni odjel za održivi razvoj,  kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA ISTARSKE ŽUPANIJE

Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije odnosi se na osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za:
proširenje građevinskog područja kampa „Park Umag“ na području Općine Brtonigla,  povećanje smještajnih kapaciteta kampa „Park Umag“ na području Općine Brtonigla, te prenamjenu dijela kampa „Park Umag“  - T3 u T1 i T2 na području Općine Brtonigla i Grada Umaga.
VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE
Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije trajat će 15 dana,  od 26.06.2012.  do 10.07.2012.
JAVNI UVID
Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije može se izvršiti u prostorijama JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije u Puli, Riva 8, u sjedištu Grada Umaga, Trg Slobode 7  i u sjedištu Općine Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1 u periodu trajanja javne rasprave u uredovno vrijeme.
JAVNO IZLAGANJE
Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije održat će se u petak 29.06.2012. s početkom u 11 sati u vijećnici Općine Brtonigla, Trg Sv. Zenona 1.
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije dostavljaju se nositelju izrade na adresu: Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Flanatička 29, 52100 Pula, u vrijeme trajanja javne rasprave, mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije na mjestu javnog uvida ili se mogu dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


                                                                           Upravni odjel za održivi razvoj