06.05.09. u 13:45

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje golf igrališta „Stancija Grande“ u Općini Vrsar

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje golf igrališta „Stancija Grande“ u Općini Vrsar.  Studija se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za gospodarenje okolišem, Sektora za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje, Klasa: UP/I 351-03/09-02/17; Urbroj: 531-08-1-1-06-09-8 od 7. travnja 2009. godine.

Koordinator javne rasprave je, sukladno stavku 2. članka 40, i u svezi članka 13. Zakona o općem upravnom postupku preuzetog zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u RH (NN br. 53/91 i 103/96 – Odluka USRH) i stavku 2. članka 17 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije a javni uvid provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar.

Jedna cjelovita Studija i jedan ne tehnički sažetak su dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 8. svibnja do 8. lipnja 2009. godine u prostorima Općine Vrsar u Vrsaru, Rade Končara 29, ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 15,00 sati i utorkom od 8,00 do 16,00 sati i u ulaznom holu sjedišta Županijskog poglavarstva u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Ne tehnički sažetak za javnost dostupan je i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr.

Javno izlaganje održati će se 27. svibnja 2009. godine u prostorijama NK Vrsar, Dalmatinska bb s početkom u 18,00 sati.

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka Maistra d.d. iz Rovinja i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka „Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš“ d.o.o. iz Rovinja, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 8. lipnjem  2009. godine na adresu: Općina Vrsar, Jedinstveni upravni odjel, 52450 Vrsar, Rade Končara 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove  obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Sažetak za javni uvid

Cjeloviti dokument SUO je zbog veličine (225MB) neprimjeren za objavu putem web stranica te se svi zainteresirani upućuju u Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu okoliša, Pula, Flanatička 29, gdje mogu osobno preuzeti dokument na CD mediju.