11.11.08. u 13:23

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje športsko-rekreacijske zone "MONVI CUVI"

Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 64/08) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu MZOPUG) je u Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeku za zaštitu okoliša dostavio Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje športsko rekreacijske zone "MONVI CUVI" u Rovinju zahvata, Klasa: UP/I 351-03/08-02/130; Urbroj: 531-08-1-1-1-11-2 od 3.studenog 2008. godine kao i netehnički sažetak Studije utjecaja na okoliš.

Informacija i netehnički sažetak su dostupni na web stranicama MZOPUG - www.mzopu.hr i na oglasnoj ploči Poglavarstva Istarske županije u Puli, Flanatička 29.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš za planirani zahvat prije izrade Studije utjecaja na okoliš. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kao nadležnog tijela, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije pozivom na klasu ove informacije.

Nadležno tijelo će, prije izdavanja rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš, razmotriti sve prispjela mišljenja javnosti, ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnom ovlastima.

Rok za dostavu mišljenja: 3. prosinca 2008. godine.

Adresa:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
10000 Zagreb
Ulica Republike Austrije 20
(poziv na Klasa: UP/I 351-03/08-02/130)