18.09.08. u 14:36

Podaci sa automatskih mjernih postaja na području mogućeg utjecaja emisija tvornice kamene vune Rockwool d.o.o. iz Pićna dostupni On-line

Od 18. rujna 2008. godine, na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije nalaze se podaci sa automatskih mjernih postaja Čamberlići i Zajci,  lociranih na temelju stručnog elaborata ali i uz suglasnost lokalnih zajednica, u cilju praćenja kakvoće zraka na području mogućeg utjecaja emisija tvornice kamene vune Rockwool d.o.o. iz Pićna. Podaci su prikazani od dana puštanja u pogon automatskih postaja (7.-31. kolovoz 2008) a prikazuju se u skladu s Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari (NN br. 133/05) tako da prikazuju 24-satne, satne i/ili 8-satne  koncentracija onečišćujućih tvari  (H2S, SO2, CO i PM10 ).