REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
Tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/09-01/07
Ur.broj: 2163/1-01/4-09-1
Pazin, 9. veljače 2009.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
51. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 23 veljače 2008. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 50. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

3. Informacija o izvršenju Zaključka Skupštine o prihvaćanju Izvješća o praćenju onečišćenja zraka oko tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. Pićan, od 15. prosinca 2008. godine (usmena).

4.

a) Ostavka na dužnost vijećnika Županijske skupštine Istarske županije,
b) Verifikacija mandata vijećnika Županijske skupštine Istarske županije
c) Svečana prisega vijećnika Županijske skupštine Istarske županije

5. Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO. Donji Kamenjak i medulinski arhipelag

6. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije

7. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. Pula

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2009. godinu Trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč

9. Prijedlog Prethodnog mišljenja o izdvajanju dijela šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na k.č. 8316/3 i 8322 K.O. Rovinj iz šumskogospodarstvenog područja za formiranje građevinske čestice i izgradnju hotela LONE u Rovinju

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini

11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene jednog obroka/ručka i usluge dostave u stan korisnika i cijene usluge za korisnike koji osobno preuzimaju obrok/ručak iz kuhinje Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula, Domu za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj, Domu za starije i nemoćne osobe Novigrad i Domu za starije i nemoćne osobe Raša

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Etnografskog muzeja Istre - Museo Etnografico dell'Istria u Pazinu

14.

a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja suvremene umjetnosti Istre
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti Istre

15.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Povijesnog muzeja Istre - Museo storico dell'Istria
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Povijesnog muzeja Istre - Museo storico dell'Istria

16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.