REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/08-01/222
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 2. prosinca 2008.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
50. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 15 prosinca 2008. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 48. sjednice Županijske skupštine Istarske županije
b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 49. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

3.

a) Konačni prijedlog Programa rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2009. godinu
b) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije za 2009. godinu
c) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2009. godinu
d) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2009. godinu
e) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2009. godinu
f) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2009. godinu
     - Plan prihoda i rashoda Posebnog računa Županijskog poglavarstva "Fond          za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2009. godinu
g) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2009. godinu
h) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2009. godinu
i) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2009. godinu
j) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2009. godinu
k) Konačni prijedlog Programa rada Kabineta župana Istarske županije za 2009. godinu
l) Konačni prijedlog Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2009. godinu

4.
a) Konačni prijedlog Proračuna Istarske županije za 2009. godinu
b) Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2009. godinu
c) Konačni prijedlog Projekcije Proračuna Istarske županije za 2009., 2010. i 2011. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu

6. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2008. godinu

7. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih  škola Istarske županije za 2008. godinu

8. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2008. godinu

9. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2008. godinu

10. Prijedlog Zaključka davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole "Rivarela" Novigrad o prijenosu vlasništva nekretnine

11.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za nacionalne manjine Istarske županije

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.