REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/194
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 28. listopada 2008.

ČLANOVIMA KLUBA HNS-a, ZELENIH i HSLS-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HNS-a, ZELENIH i HSLS-a

Sazivam Klub vijećnika HNS-a, ZELENIH i HSLS-a

za ponedjeljak, 10. studenoga 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu, Dršćevka 3,

 

prije 48. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednik Kluba HNS-a, ZELENIH i HSLS-a
Sandro Jurman, v.r.