REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-04/08-01/140
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 23. srpnja 2008.

ČLANOVIMA KLUBA HNS-a, ZELENIH i HSLS-a

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HNS-a, ZELENIH i HSLS-a

Sazivam Klub vijećnika HNS-a, ZELENIH i HSLS-a

za ponedjeljak, 4. kolovoza 2008. godine
s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Istarske županije
u Pazinu, Dršćevka 3,

 

prije 45. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

Predsjednik Kluba HNS-a, ZELENIH i HSLS-a
Sandro Jurman, v.r.