REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/08-01/112
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 24. lipnja 2008.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
44. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 21. srpnja 2008. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 42. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Istarske županije za 2007. godinu

5.

a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća uprave o poslovanju društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu i davanju razrješnice članu Uprave
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća društva AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu
c) Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2007. društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora  o obavljenom nadzoru poslovanja društva AZRRI - Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za 2007. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

6.

a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2007. godinu
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2007. godinu
c) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč
d) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč

7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih Istarske županije.

NAPOMENA: vezano za točku 3. dnevnog reda, grafičke karte dostavljene su predsjednicima Klubova stranaka, a svim ostalim vijećnicima iste su dostavljene na CD-u.

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.