REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/08-01/111
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 24. lipnja 2008.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
43. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 7. srpnja 2008. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Projekt Istra znanja - L'Istria del sapere

fileadmin/dokumenti/novosti/sjednice_skupstine_2005/43/43-01.pdfa) Osnovno školstvo u Istarskoj županiji
b) Srednje školstvo u Istarskoj županiji
c) Školske sportske dvorane u Istarskoj županiji
d) Sveučilište Juraj Dobrila u Puli - Sveučilišni kampus

2. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2008. godinu

3. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2008. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2008. godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2008. godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2008. godinu

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak Školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić" Čepić

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.