REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr
Klasa: 021-04/08-01/92
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 19. svibnja 2008.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 2/07 - pročišćeni tekst)

SAZIVAM
42. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

za ponedjeljak, 2. lipnja 2008. godine,
s početkom u 17,00 sati
u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.  Verifikacija skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Županijske skupštine Istarske županije

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije

3. Informacija sa studijskog putovanja u Italiju

4. Prezentacija projekta "Brijuni rivijera"

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije

6. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2008. godini

7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport za 2007. godinu

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora OŠ "Vazmoslava Gržalje" Buzet o privremenom korištenju prostora PŠ Lanišće općini Lanišće

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća "Natura Histrice" Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim vrijednostima na području Istarske županije - 

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova - Ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom - Officina per la tutela Tekop Nova, Ente per il collocamento al lavoro dei disabili

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško, v.r.